Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Køng kirkegårds to afdelinger

Den traditionelle afdeling,

hvor der er mulighed for:

 

·         Kistegravsted

·         Urnegravsted

·         Urneplæne med plade i matsleben granit

·         De anonymes grav

 

 

Urnegravsted med mindeplade

Afdelingen er en fællesplæne med mindeplade. Der kan ikke oprettes gravsted med beplantning

Mindepladen skal være af sleben granit med en størrelse af 40 x 60 x 7 cm. med glat bagside og med indhuggede bogstaver. Nedlægges i niveau med græsset. Nedlæggelsen foretages af kirkegårdens personale

Der må ikke foretages udsmykning eller beplantning. Der kan placeres 2 blomstervaser af granit eller stål, eller kirkegårdens kræmmerhuse kan benyttes. Der må lægges en lille mospude til jul. Granpyntning foretages af kirkegårdens personale

Plænen vedligeholdes af kirkegårdens personale

Ved oprettelse af gravstedet betales for en fredningsperiode på 10 år for urnegravsted

Parkafdelingen

Parkafdelingen, hvor der er mulighed for kiste eller urne i plæne med natursten i et lille bed

Denne afdeling er et område af Køng kirkegård, der er tilsået med græs, adskilt af hække og høje træer. Græsset slås som plæne, hækkene klippes på to sider og i højden. Om efteråret fjernes nedfaldne blade og grene fra træerne jævnligt

I afdelingen placeres kister og urner i plænen

Gravminder anbringes opretstående. Højden må ikke overstige 50 cm. og bredden ikke over 60 cm. Mindet skal være natursten. Der må være højst en glat flade. Der skal tages hensyn til afdelingens karakter af naturområde. Gravminderne skal placeres parallelt med hækkene

Gravstederne renholdes af kirkegårdspersonalet. Betaling af dette i en fredningsperiode foretages ved oprettelsen

Gravmindet kan anlægges med græsset gående helt op til dette eller i et bed på max 30 cm. i bredden og 30 cm. i dybden foran gravmindet

Gravminde og bed må ikke overstige 70 cm. i dybden målt fra hækken

Bedet må kun tilplantes med etårige planter og pyntes med gran. Sættes der kantstne i bedet, skal stenene være i plan med græsset. Bedet må ikke dækkes med flis, sten eller anden belægning

Gravsteder kan udlægges som dobbeltgravsteder såfremt dette ønskes

Der kan ikke reserveres gravsted til fremtidig brug i afd. R. Kirkegårdsudvalget og kirkeværgen kan dog give tilladelse til en foreløbig reservation af gravsted til fremtidig brug i afd. R gældende i 3 måneder

Erhvervelse af gravsted

 

En førstegangserhvervelse af et gravsted med indtil 2 gravpladser, er

vederlagsfrit for personer der tilhører Folkekirken, og som har bopæl i sognet

Gravpladser derudover erhverves for et mindre beløb, som gælder for hele fredningsperioden

Fredningstiden for kistegravplads er 25 år

Fredningstiden for urnegravplads er 10 år

Der kan oprettes legater for vedligeholdelse svarende til fredningstiden

Fredningstiden er den tid der skal hengå, inden gravstedet igen må bruges

Perioden kan forlænges udover fredningsperioden. Det samme gælder for oprettelse af legat for vedligeholdelse

Reglerne for gravstedets anlæggelse fås ved henvendelse til graveren

vedligeholdelse af kiste- og urnegravsted

Såfremt de pårørende selv ønsker at passe deres gravsted, skal der ikke erlægges betaling.

Der må ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler.

Der kan træffes aftale om pasning af kiste/urnegravsted for et aftalt tidsrum. Aftalen træffes med graveren. Regning derfor udsendes af graveren, med de til enhver tid gældende takster.

Vedligeholdelse af kister og urner i fællesplæne

Vedligeholdelse af urner og kister med plade i plæne, de ukendtes grav og parkafdeling, foretages af graveren.

For dette skal der oprettes et legat, hvor der indbetales et beløb som dækker pasning og vedligeholdelse i fredningsperioden. Oplysninger herom fås ved henvendelse til kirkeværgen.

 

Vedtægt og takster for Køng Kirkegård

Her kan læses

Vedtægt for Køng Kirkegård

Takstblad for Køng Kirkegård

 

 

 

cookie information